Gratis verzending vanaf €25,-

Algemene Voorwaarden

1. Definities en omschrijvingen

Aanbieding – Een aanbieding of offerte, in welke vorm of onder welke benaming dan ook gedaan.

• Producten – Goederen, daaronder begrepen bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming.

• Opdracht – Een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming dan ook geplaatst.

• Wederpartij – Koper c.q. opdrachtgever, dan wel aspirant-koper c.q. opdrachtgever. Thai Specialty Coffee., verder te noemen Thai Specialty Coffee. Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet daaronder mede worden verstaan de vervaardiging en levering van goederen, het vervoer van goederen, de levering van diensten,alsmede het sluiten van overeenkomsten.

2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties (aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen, bestelformulieren) met Thai Specialty Coffee ongeacht van welke aard.

b. Algemene (inkoop) voorwaarden van de wederpartij worden door Thai Specialty Coffee niet aanvaard en zijn niet van toepassing, tenzij en nadat door Thai Specialty Coffee, althans een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Thai Specialty Coffee, deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding van toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen de wederpartij en Thai Specialty Coffee van toepassing zijn.

 Aanvaarding van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij laat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Thai Specialty Coffee onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de wederpartij.

d. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover deze schriftelijk door Thai Specialty Coffee, althans een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Thai Specialty Coffee zijn overeengekomen en gelden in dat geval uitsluitend voor de specifieke transactie waarvoor afwijking van deze voorwaarden is overeengekomen.

e. Indien en voor zover een transactie tussen Thai Specialty Coffee en de wederpartij bepalingen bevatten die van deze voorwaarden afwijken, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten, dan wel indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig zou blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. Offertes/Opdrachten/Overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen van Thai Specialty Coffee zijn vrijblijvend en kunnen door Thai Specialty Coffee te allen tijde worden ingetrokken en gewijzigd, zo lang Thai Specialty Coffee een op de aanbieding volgende opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard.

b. Thai Specialty Coffee is slechts gebonden nadat een order schriftelijk door Thai Specialty Coffee is bevestigd. Een order wordt geacht door Thai Specialty Coffee te zijn bevestigd, bij uitvoering van de order door Thai Specialty Coffee.

c. Indien een aanbieding niet vrijblijvend is, vervalt deze automatisch indien deze niet door de wederpartij is geaccepteerd binnen 2 maanden na dagtekening van de aanbieding.

d. Maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d., in door Thai Specialty Coffee openbaar gemaakte gegevens (catalogi, folders, circulaires, advertenties) betreffende door haar te verrichten werkzaamheden, zijn voor Thai Specialty Coffee nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de wederpartij een algemene voorstelling te geven van hetgeen Thai Specialty Coffee aanbiedt.

4. Prijzen

a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven en prijzen exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting en andere kostprijsverhogende heffingen en belastingen.

b. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen aan de wederpartij worden doorberekend voorzover de prijsverhoging 10% van de oorspronkelijk prijs niet overstijgt.

5. Betaling

a.In geval van betaling netto-contant door de wederpartij, zal de wederpartij een deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.

b. Alle betalingen dienen zonder aftrek van enige korting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders op de factuur gemeld – ten kantore van Thai Specialty Coffee of door bijschrijving door middel van een automatische incasso op één van de op de factuur vermelde rekeningen van Thai Specialty Coffee.

c. Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen de wederpartij aan Thai Specialty Coffee verschuldigd is aan rente en kosten, ongeacht of de wederpartij de betaling uitdrukkelijk voor een bepaald doel heeft bestemd.

d. Indien de wederpartij het verschuldigde factuurbedrag niet binnen 14 dagen voldoet, is hij/zij, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, derhalve van rechtswege, in verzuim en gebreke. In dat geval is de wederpartij boven en behalve de hoofdsom aan Thai Specialty Coffee verschuldigd de wettelijke rente over het nietbetaalde gedeelte van de hoofdsom van de vervaldag tot de dag der algehele voldoening.

e. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, direct opeisbaar.

f. Thai Specialty Coffee is gerechtigd periodieke betaling te verlangen van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveranties en deze overeenkomstig te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit lid bedoelde facturen is het bepaalde ten aanzien van (eind-) facturen onverkort van toepassing.g. Thai Specialty Coffee is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de wederpartij te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de wederpartij met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijkt, vervalt de eventueel op Thai Specialty Coffee rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Thai Specialty Coffee op de vergoeding van alle schade, kosten en interessen door de wederpartij.

6. Garantie

a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert Thai Specialty Coffee de kwaliteit van het door haar gerepareerde en geleverde product gedurende 3 maanden na herstel. De aansprakelijkheid van REDBEANS beperkt zich alsdan tot of kosteloos herstel van het product, of vervanging van het product of een onderdeel daarvan, zulks naar keuze van Thai Specialty Coffee.

b. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt voor producten welke door Thai Specialty Coffee worden geleverd en door derden worden geproduceerd de garantie zoals die door de producent wordt gegeven. De aansprakelijkheid van Thai Specialty Coffee beperkt zich alsdan tot de aansprakelijkheid welke door de producent wordt aanvaard.

c. De onder A genoemde garantiebepaling geldt niet indien een reparatie en/of de montage van onderdelen door een ander of anderen dan Thai Specialty Coffee zijn verricht.

7. Incassokosten

Buiten het verschuldigde bedrag is Thai Specialty Coffee gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen die door niet betaling van de wederpartij zijn veroorzaakt, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% (excl. BTW), onverminderd het recht op vordering van het meerdere en overigens gemaakte kosten.

8. Levering

a. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen de bedrijfsruimten van Thai Specialty Coffee hebben verlaten dan wel door Thai Specialty Coffee aan de wederpartij is kennis gegeven dat de goederen gereed liggen in een bedrijfsruimte van Thai Specialty Coffee of derden, waarna de goederen voor rekening en risico van de wederpartij zijn, schade van derden daaronder begrepen. b. De wederpartij draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij voor toereikende verzekering van de goederen zorg te dragen vanaf het moment van levering, daaronder begrepen verzekering voor het transport van de goederen

9. Leveringstermijn

a. De levertijd gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Overeengekomen leverdata zijn streefdata. Thai Specialty Coffee zal zoveel mogelijk de door haar in de offerte en/of orderbevestiging vermelde levertijd in acht nemen.

b. Vertraagde levering geeft de wederpartij generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst alvorens hij Thai Specialty Coffee schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Thai Specialty Coffee krijgt na ingebrekestelling een redelijke termijn om nog te leveren.

10. Reclames

a. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken en/of manco’s die de wederpartij bij inspectie heeft ontdekt of had moeten ontdekken, dienen binnen 14 dagen na de levering aan Thai Specialty Coffee te worden gemeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s. Gebreken die de wederpartij niet bij inspectie had kunnen ontdekken, dienen binnen 14 dagen na ontdekking, althans na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk is aan Thai Specialty Coffee te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s.

a. De levertijd gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Overeengekomen leverdata zijn streefdata. Thai Specialty Coffee zal zoveel mogelijk de door haar in de offerte en/of orderbevestiging vermelde levertijd in acht nemen.

b. Vertraagde levering geeft de wederpartij generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst alvorens hij Thai Specialty Coffee schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Thai Specialty Coffee krijgt na ingebrekestelling een redelijke termijn om nog te leveren.

b. De wederpartij is verplicht Thai Specialty Coffee in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken.

c. Afwijking van het voorgaande heeft tot gevolg dat de wederpartij geen beroep kan doen op de geconstateerde gebreken en/of manco’s.

d. Ingeval de geleverde goederen gebreken vertonen, is Thai Specialty Coffee verplicht om zo spoedig mogelijk nieuwe (indien het gebrek de hoeveelheid betreft: aanvullende) goederen te leveren op de overeengekomen plaats van levering tegen inruil en ter vervanging (aanvulling) van de goederen die gebreken vertonen dan wel, zulks ter keuze van Thai Specialty Coffee, het gebrek herstellen.

e. Reclames geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling op te schorten.

11. Annulering

Opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien er voorzover voldaan is aan alle hierna te noemen voorwaarden:

1. Thai Specialty Coffee stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in.

2. De annulering dient plaats te vinden voordat Thai Specialty Coffee in welke vorm dan ook met de levering van de goederen is begonnen.

3. De wederpartij die een opdracht annuleert, is bij wege van schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 50% van het voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag, tenzij Thai Specialty Coffee aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt. Reeds verrichte (deel)-betalingen worden daarop in mindering gebracht.

12. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Thai Specialty Coffee tot aan het moment waarop de wederpartij voor alle vorderingen uit enige met Thai Specialty Coffee gesloten overeenkomst door Thai Specialty Coffee volledig is gekweten.

b. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop deze verwerkt zijn, terstond door Thai Specialty Coffee worden teruggevorderd c.q. teruggenomen indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Thai Specialty Coffee aanleiding heeft aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

c. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

13. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden of gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Thai Specialty Coffee, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.

b. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Thai Specialty Coffee gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

c. Na het verstrijken van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige lid, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Thai Specialty Coffee tot enige schadevergoeding behouden zal zijn.

14.  Aansprakelijkheid/exoneratiea.

Thai Specialty Coffee is niet aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit oneigenlijk gebruik of niet naleving van de gebruiksaanwijzing, noch voor schade als gevolg van reparaties en/of onderdelen – montage welke niet door Thai Specialty Coffee zijn uitgevoerd.

b. Thai Specialty Coffee is, behoudens opzet of grove schuld en behoudens het gestelde onder c, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet-, zaak- en/of letselschade of welke schade dan ook. De wederpartij dient Thai Specialty Coffee ter zake van vorderingen van derden te vrijwaren.

c. Thai Specialty Coffee heeft zich betreffende de door haarzelf geproduceerde producten deugdelijk verzekerd tegen zaak- en letselschade. Ten aanzien van deze schade reikt de aansprakelijkheid van Thai Specialty Coffee niet verder dan tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, zo nodig te vermeerderen met het eventuele bedrag dat Thai Specialty Coffee aan eigen risico heeft conform haar verzekeringspolis.

15. Opschorting en ontbinding

a. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met Thai Specialty Coffee gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de wederpartij in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Thai Specialty Coffee te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, diefstal of liquidatie van de wederpartij, is Thai Specialty Coffee gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de wederpartij te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Thai Specialty Coffee tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen Thai Specialty Coffee verder rechtens toekomt.

b. Thai Specialty Coffee is gerechtigd goederen van de wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Thai Specialty Coffee heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij.

16. Geheimhouding

a. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van Thai Specialty Coffee en de (aspirant)- wederpartij dient het aangebodene als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en is niet gerechtigd het geoffreerde met derden te bespreken, aan derden door te geven of ter inzage te verstrekken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thai Specialty Coffee.

b. Het is de wederpartij verboden aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem over de onderneming en het bedrijf bekend is, voorzover dat een vertrouwelijk karakter draagt, of hij het vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen. Hieronder worden in ieder geval verstaan gegevens die kenmerkend zijn voor de onderneming of het bedrijf van Thai Specialty Coffee en de know-how daarvan.

17. Toepasselijk recht/Forumkeuze

a. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

b. Alle geschillen, welke tussen Thai Specialty Coffee en de wederpartij zouden kunnen ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Thai Specialty Coffee om de wederpartij voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.

nl_NL
×

Leuk dat je er bent!
Klik op het icoontje en je kunt gelijk een whatsapp gesprek beginnen.

× Hoe kan ik je helpen?